Zine

  • Giới thiệu bản thân
  • Thư mục phải chứa quét độ phân giải cao của ảnh phim của bạn (tối đa 10 ảnh)
  •